منبع تغذیه پلاستیکی EMC 200-240VAC تا 12V / 24V

منبع تغذیه پلاستیکی EMC 200-240VAC تا 12V / 24V